Silsilah Tarekat Qodoriyah Naksabandiyah

1. Robbul Arbab
2. Malaikat Jibril
3. Kanjeng Nabi Muhammad SAW
4. Sayidina Ali Ra
5. Sayidina Fatimah Az-Zahro Ra
6. Sayidina Husen Ra
7. Sayidina Ali Zainal Abidin Ra
8. Syekh Sayidina Muhammad Baqir Ra
9. Syekh Imam Ja'afar As-Shodiq Ra
10. Syekh Imam Musa Al-kazhim Ra
11. Syekh Musa Al-Ridho Ra
12. Syekh Abul Hasan Ali Ra
13. Syekh Mahruf Al-Kurkhi Ra
14. Syekh Abul Hasan Sarri As-Saqhoti Ra
15. Syekh Abu Qosim Junaidi Al-Bagdadi Ra
16. Syekh Abu Bakrin  As-Syibli Ra
17. Syekh Abu Fadli Abdul Wahid At-Tamimi Ra
18. Syekh Abdul Faraj Al-Tartusi Ra
19. Syekh Abul Hasan Ali  Al- Hakkari Ra
20. Syekh Abu Said Mubarok  Al-Makhzumi Ra
21. Syekh Muhidin Abdul Qodir Jaelani Al-Bagdadi Ra
22. Syekh Abdul Aziz Ra
23. Syekh Muhammad Al- Hattak Ra
24. Syekh Syamsudin Ra
25. Syekh Syarofudin Ra
26. Syekh Nurudin Ra
27. Syekh Waliyudin Ra
28. Syekh Hisyamudin Ra
29. Syekh Yahya Ra
30. Syekh Abdurrohim Ra
31. Syekh Usman Ra
32. Syekh Abdul Fatah Ra
33. Syekh Muhammad Murod Ra
34. Syekh Syamsudin Ra
35. Syekh Syekh Ahmad Khotib Sambas 
36. Syekh Abdul Karim Agung Tanara